اجاره ویلا ماسال

منو
كلبه فوق داراي دواتاق بوده  و ييلاق ماسال قرار گرفته است.وداراي وچراغ نفتي مي باشد ورختخواب و براي خواب موجود…